Opolszczyzna Walencja- współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego

W okresie 01.03.2013 r. – 30.11.2013 r.  uczestniczyliśmy  jako partner  w projekcie „Opolszczyzna- Walencja – współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego” realizowanego w ramach programu Leonard da Vinci, będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie”. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych z woj. Opolskiego: z 4 powiatowych urzędów pracy, 2 ośrodków pomocy społecznej, dwóch powiatowych centrów pomocy rodzinie. Uczestnikami projektu były  także osoby delegowane przez 3 instytucje szkoleniowe, mające siedziby w naszym województwie, osoby reprezentujące związki pracodawców – 2 izby gospodarcze oraz przedstawiciel fundacji, statutowo wspierającej osoby niepełnosprawne.    W ramach realizacji projektu w dniach 19.05-02.06.2013r oraz 02.06-16.062013r  dwie 12- osobowe grupy uczestników  projektu  uczestniczyło w  profesjonalnych wizytach w instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Walencji ( Hiszpania). Podczas spotkań z hiszpańskimi kolegami  zapoznawali się z ich metodami, instrumentami i środkami stosowanymi przez nich, wymieniali swoje doświadczenia, dyskutowali o bieżących problemach. Uczestnikami projektu były osoby pełniące kluczowe funkcje (w tym zarządzające) w swoich instytucjach o kierunkowym wykształceniu, wielu kursach dokształcających oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy na rzecz kształcenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Wykorzystując zdobyte doświadczenia, jako instytucja szkoleniowa, nasza firma skupiła się na dogłębnym przygotowaniu osób wykluczonych do podjęcia pracy oraz odnalezieniu się rynku pracy. W tym celu nasza firma nawiązała współpracę z PUP w Brzegu, skąd otrzymujemy informacje o poszukiwanych przez pracodawców zawodów i umiejętności. Następnie staramy się zorganizować odpowiednie szkolenia. Zwracamy uwagę, aby na takie szkolenia trafiały osoby z odpowiednimi predyspozycjami. W tym celu opracowywany jest Indywidualny Plan Działania dla zgłaszających się uczestników. Wychodzimy z założenia, że tylko dobrze przygotowany kandydat z odpowiednim nastawieniem oraz predyspozycjami ma szansę na stałe zatrudnienie. Staramy się do minimum ograniczyć koszty i czas pracodawcy niezbędne do wdrożenia pracownika do pracy. Podobne rozwiązania stosuje odwiedzona firma Manpower – prywatna agencja pracy zajmująca się zasobami ludzkimi.

W obliczu ogromnego bezrobocia, jakie boryka Hiszpanię, wszystkie odwiedzane instytucje
z ogromnym zaangażowaniem wychodzą z pomocą dla osób wykluczonych. Przede wszystkim starają się nie stracić bezrobotnego z rynku pracy. Po przeszkoleniu poprzez kolejne agencje starają się znaleźć dla niego zatrudnienie. W razie niepowodzenia, kierują taką osobę na kolejne szkolenie, jednak odpowiednio je dobierają do kandydata.

Bardzo ważną rolę końcowego powodzenia przeciwdziałania przeciwko wykluczeniu jest stworzenie odpowiedniej bazy danych osób zagrożonych wykluczeniem, gdzie znajdą się ich umiejętności, predyspozycje zawodowe oraz umiejętności zdobyte podczas odbytych szkoleń. W połączeniu z ofertami pracy z PUP lub bezpośrednio od pracodawców będziemy w stanie szybko i odpowiednio dopasować ofertę do odpowiedniego kandydata lub kilku kandydatów. W naszej firmie, taka wewnętrzna baza już istnieje, gdyż uważamy, że czas odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę.

Podstawą w działaniu przeciwko wykluczeniu, na które zwróciliśmy uwagę po zdobytych doświadczeniach na wymianie, jest dobrze – kierunkowo wyszkolony kandydat, który aktywnie uczestniczy w procesie poszukiwania pracy, jednocześnie jest wsparty przez instytucje państwowe i prywatne, poprzez korelację jego kandydatury z odpowiednimi ofertami pracy. W tym celu niezbędna jest sprawna wymiana informacji pomiędzy instytucjami.

 

Ponadto   projekt zwiększył kwalifikacje zawodowe  poszczególnych uczestników projektu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnił naszą  instytucję  jako całości w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zwiększenie kwalifikacji uczestników było możliwe dzięki - poznaniu nowych technik, metod, rozwiązań prawnych stosowanych w Hiszpanii, zapoznaniu się ze stosowaniem nowych dokumentów i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, pogłębieniu znajomości języka angielskiego w zakresie słownictwa ogólnego i zawodowego, poznaniu innowacyjnych rozwiązań w systemach, instytucjach i praktykach stosowanych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (przeniesienie ich na grunt lokalny).

Wzmocnienie instytucjonalne nastąpi poprzez:

  • rozszerzeniu oferty działań skierowanych do naszych klientów (poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w instytucjach hiszpańskich),
  • pogłębieniu współpracy pomiędzy instytucjami województwa Opolskiego o nowy wachlarz instrumentów i metod, czyniący działania bardziej komplementarnymi i dostosowanymi do potrzeb indywidualnego klienta.
  • możliwości nawiązania współpracy z partnerami hiszpańskimi o podobnym profilu działalności, co organizacje wysyłające.

 

Projekt zakłada również cele pośrednie – długofalowe: opracowanie programów szkolenia zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznych adekwatnych do ich potrzeb i zmieniającego się rynku pracy.