Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

  • Czesne za naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grodkowie wynosi 100,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w woku (bez miesiecy wakacyjnych)

 

  • Czesne za naukę w Szkole Policealnej Zaocznej Nr 1 w Grodkowie wynosi 100,00 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w woku (bez miesiecy wakacyjnych)

Czesne należy wpłacić do 15–tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły:

23 8870 0005 2001 0004 5304 0001

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko słuchacza,

  • skrót szkoły do której uczęszcza (LO lub SP) oraz aktualny semestr nauki

  • miesiąc/okres nauki którego dotyczy płatność.