Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach trwa przez cały rok. Możesz dołączyć na każdy semestr oraz w trakcie semestru. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci którzy:

  • ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

  • w uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 16 lat - osoba taka musi mieć opoźnienie w toku nauki.

  • warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 4-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie 8-mio klasowej szkoły podstawowej lub ukończenie gimnazjum.

  • kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcacego po zasadniczej szkole zawodowej przyjmowani są na III semestr. Nauka dla nich trwa 6 semestrów.

  • warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły: pobierz druk podania

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły

  • ewentualnie zdjęcia do legitymacji i indeksu

  • dowód osobisty do wglądu