Aktualności

Konsultacje LO i SP - plan i zasady udziału

Informujemy, że nadal aż do końca roku szkolnego obowiązuje nauczanie zdalne.

Od 01.06.2020r. możliwe są osobiste spotkania w ramach konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z danego przedmiotu. Konsultacje nie są obowiązkowe, jednak umożliwiają bezpośredni kontakt z nauczycielem i wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień

Konsultacje z nauczycielami liceum ogólnokształcącego

dzień tygodnia

godziny konsultacji

przedmiot

poniedziałek

15.00 – 16.30

język polski, historia

16.30 – 18.00

język angielski

18.00 – 19.30

matematyka

wtorek

13.30 – 15.00

informatyka

15.00 – 16.30

biologia

środa

17.00 – 18.30

fizyka

Konsultacje z nauczycielami szkoły policealnej

dzień tygodnia

godziny konsultacji

przedmiot

wtorek

15.00 – 16.30

technik BHP

środa

17.00 – 18.30

technik informatyk

czwartek

13.30 – 15.00

technik administracji

15.00 – 16.30

opiekun osób starszych

 

Zasady:

 1. Słuchacz zgłasza chęć skorzystania z konsultacji w następujący sposób:
 • e-mail do nauczyciela prowadzącego zajęcia – kontakt poprzez platformę nauczania zdalnego.
 • telefonicznie do szkoły w godzinach poniedziałek-piątek 8.00 -19.00; soboty 9.00-13.00
 1. Gdy  słuchacz umówiony na konsultacje indywidualne, nie może przyjść, zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej (najpóźniej trzy godziny przed planowanym rozpoczęciem), nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 1. Konsultacje grupowe ustala nauczyciel przedmiotu na prośbę  uczniów-rodziców lub na swój wniosek w porozumieniu z rodzicami.
 2. Konsultacje prowadzone są zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród słuchaczy pracowników szkół dla dorosłych w Grodkowie w trakcie prowadzonych konsultacji, pracy sekretariatu.

 

 Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród słuchaczy pracowników szkół dla dorosłych w Grodkowie w trakcie prowadzonych konsultacji, pracy sekretariatu.

 

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia i  Ministra Edukacji Narodowej  dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna;
 2. Konsultacje w szkole-wytyczne GIS,MZ.MEN dla szkół.

 

Cel procedury:

 1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, w trakcie prowadzonych w nim konsultacji.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach dla dorosłych w Grodkowie, słuchaczy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

 

Uczestnictwo w konsultacjacjach

 1. Słuchacz/ka może wziąć udział w konsultacjach tylko, gdy jest zdrowy.
 2. Podczas wchodzenia do szkoły, przemieszczania się w nim i oczekiwania przed salą lub sekretariatem szkoły, obowiązują zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m oraz zakrywanie ust i nosa.
 3. Po wejściu do budynku bezwzględnie należy zdezynfekować ręce/rękawiczki płynem ustawionym przy wejściu do szkoły.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przychodzić  do szkoły.
 5. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych, słuchacz/ka wyraża zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.

 

Sposób organizowania konsultacji

 1. W konsultacjach grupowych odległości pomiędzy stolikami nauki wynoszą min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).
 2. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  opisane w niniejszej procedurze.
 3. Słuchacz zgłasza chęć skorzystania z konsultacji w następujący sposób:
 • e-mail do nauczyciela prowadzącego zajęcia – kontakt poprzez platformę nauczania zdalnego.
 • telefonicznie do szkoły w godzinach poniedziałek-piątek 8.00 -19.00; soboty 9.00-13.00
 1. Słuchacz/ka po wejściu do szkoły musi bezzwłocznie zdezynfekować ręce/rękawiczki.
 2. W sali może przebywać do 12 słuchaczy, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m˛ na 1 osobę  (słuchaczy i nauczycieli)
 4. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 6. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
 7. Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki. Słuchacze nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Za organizację pracy grupy odpowiada nauczyciel.

 

Czynności higieniczno-sanitarne

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać  każda dorosła osoba wchodząca do szkoły- dotyczy to również pracowników szkoły.
 2. Wejście na teren szkoły rodziców lub osób trzecich jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach  przy stosowaniu własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych .
 3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.   
 4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. Między sobą zachowują  dystans, w każdej przestrzeni szkolnej, wynoszący min.1,5 m.
 5. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 • kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 • dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk, 
 • unikać noszenia biżuterii w szkole (pierścionków, zegarków, bransoletek) gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk,
 • informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci, 
 • przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem,
 • stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 1. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:
 • stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez GIS,
 • zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki ,
 • zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk,
 • opracowuje wewnętrzne Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w szkole.
 1. Dyrektor w szczególności:
 • komunikuje się na bieżąco ze słuchaczami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u słuchacza lub pracownika placówki,
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb.
 1. Personel sprzątający:
 • myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych,
 • myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają słuchacze i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki (powierzchnie płaskie) w odstępach 3-godzinnych, 
 • myje i dezynfekuje toalety dla personelu i słuchaczy – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych,
 • wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,
 • myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej, 
 • wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania,
 • nadzoruje stosowanie przez słuchaczy i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości 2 m),
 • wykonuje  inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
 1. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień
 2. Nauczyciele w szczególności:  
 • monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba słuchaczy zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp,
 • w miarę możliwości zachowują w kontaktach ze słuchaczami i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 
 • wietrzą salę, w której odbywają się konsultacje, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 
 1. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 2. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają słuchaczom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed  jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać słuchaczom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. W szkole  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez słuchaczy jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 4. Pracownik administracji zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje słuchaczy, pracowników i rodziców od dnia 01.06.2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.