Szkoły Średnie i Policealne w Grodkowie

e-mail: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl
www: http://szkolyzaocznegrodkow.pl
Data wydruku: 2019-08-18 00:50:57

Szkoły Policealne dla Dorosłych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2 lat, realizowana jest w systemie zaocznym, średnio co 2 tygodnie.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.
Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana).
Warunki przyjęcia:

Słuchacze przyjmowani są bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów (podanie druk do pobrania lub w sekretariacie szkoły, świadectwo ukończenia szkoły średniej, ewentualnie zdjęcia do legitymacji i indeksu, dowód osobisty).

KIERUNKI:


TECHNIK ADMINISTRACJI organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną, organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi, sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych, organizacje administracji państwowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze.

Szerokie spektrum kształcenia daje nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

 


TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

PERSPEKTYWY PRACY:

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże korporacje, firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP

 

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę o sieciach komputerowych, bazach danych, tworzeniu witryn internetowych, aplikacji oraz administracji bazami danych.

PERSPEKTYWY PRACY:

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Czego uczysz się na zajęciach?

PERSPEKTYWY PRACY:

 

Absolwent przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań:

PERSPEKTYWY PRACY:

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.