Informacje dla zdających

Informujemy, że wszystkie egzaminy maturalne w roku 2020 odbędą się w naszym budynku szkoły w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.

Informacje dla zdających egzamin maturalny 2020 - wynikające z procedur zapobiegania COVID 19

Informacje dla zdających egzamin maturalny 2020 – wynikające z procedur zapobiegania COVID 19

Informacje organizacyjne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W dniu egzaminu słuchacz zgłasza się do szkoły 1 godzinę przed egzaminem.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro/długopis z czarnym tuszem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego, itd. zgodnie z wykazem CKE.
 6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła zapewnia tablice matematyczne i przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia),
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (0,5 l). Podczas egzaminu woda stoi na podłodze przy nodze stolika.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 10. W celu usprawnienia czynności przed egzaminem, prosi się słuchaczy o kontakt z sekretariatem szkoły i zapoznanie się z numerem sali egzaminacyjnej. Listy z numerami sal będą również wywieszone przed egzaminem.
 11. Na egzamin nie można wnosić rzeczy osobistych, takich jak: – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Prosimy słuchaczy, jeśli to możliwe aby pozostawili takie rzeczy np. w samochodzie.
  Na egzamin proszę przygotować:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport),
  • pióro/długopis z czarnym tuszem,
  • materiały i pomoce dozwolone, zgodnie z wykazem CKE.
  • ewentualnie wodę do picia 0,5 l.
 12. Dla osób, które nie maja gdzie pozostawić rzeczy osobistych przygotowana będzie sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Osoby pozostawiające lub odbierające swoje rzeczy zobowiązane są do zachowania odpowiedniej odległość od innych osób oraz zakrywanie ust i nosa.
 13. Wejście oraz wjazd samochodem na teren szkoły możliwe jest tylko bramą od strony dworca PKP. Znajduje sie tam duży parking gdzie należy pozostawić samochód i udać się pieszo w kierunku budynku szkoły.
 14. Przed budynkiem umieszczone będą tablice z informacjami dotyczącymi egzaminu, podziału na sale egzaminacyjne oraz zasady oczekiwania na egzamin.

 

Bezpośrednio przed egzaminem

 1. Zdający czekają na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej w miejscach wyznaczonych przez obsługę szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Zdający stosują się do poleceń personelu szkoły.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 5. Losowania miejsc egzaminacyjnych dokonuje członek zespołu nadzorującego, a nie zdający. Nauczyciel poinformuje zdającego o numerze stolika, nie przekazując zdającemu kartki z numerem.
 6. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

W trakcie egzaminu

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Obowiązkowo należy z niego skorzystać przed skorzystaniem ze słownika.
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

 

Po egzaminie

 1. Zdający po egzaminie opuszczają szkołę bez zbędnego opóźnienia.
 2. Wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

Z uwagi na trudny czas w jakim przyszło nam wspólnie uczestniczyć w egzaminie maturalnym, prosimy o wyrozumiałość i współpracę.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w godzinach pracy szkoły poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 9.00 - 13.00: